Cheyinchuta - To do

Past TensePresent TenseFuture Tense
Me (-nu)CheyinchanuCheyinchutunnanuCheyinchutaanu
You (informal) (-vu)CheyinchavuCheyinchutunnavuCheyinchutaavu
You (formal) (-ru)CheyincharuCheyinchutunnaruCheyinchutaaru
He (-du)CheyinchaduCheyinchutunnaduCheyinchutaadu
She (-di)CheyinchindiCheyinchutunidiCheyinchutaadi
We (-mu)CheyinchamuCheyinchutunnamuCheyinchutaamu
They (-ru)CheyincharuCheyinchutunnaruCheyinchutaaru

Copyright © 2023 Sriaditya Vedantam. Site source on GitHub.