Egataalicheysuta - To joke

Past TensePresent TenseFuture Tense
Me (-nu)EgataalicheysanuEgataalicheysutunnanuEgataalicheysutaanu
You (informal) (-vu)EgataalicheysavuEgataalicheysutunnavuEgataalicheysutaavu
You (formal) (-ru)EgataalicheysaruEgataalicheysutunnaruEgataalicheysutaaru
He (-du)EgataalicheysaduEgataalicheysutunnaduEgataalicheysutaadu
She (-di)EgataalicheysindiEgataalicheysutunidiEgataalicheysutaadi
We (-mu)EgataalicheysamuEgataalicheysutunnamuEgataalicheysutaamu
They (-ru)EgataalicheysaruEgataalicheysutunnaruEgataalicheysutaaru

Copyright © 2023 Sriaditya Vedantam. Site source on GitHub.